Mô tả công việc

 • Khai thác và Phát triển khu vực bán hàng mới;
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm theo chỉ tiêu được giao;
  Xây dựng ...
Xem mô tả công việc đầy đủ

JOB DESCRIPTION

 1. New Business Development

- Prospect for potential new clients and turn this into increased business.

- Cold call as appropriate within your market or geogr...

Xem mô tả công việc đầy đủ

JOB DESCRIPTION

 

1. New Business Development

- Prospect for potential new clients and turn this into increased business.

- Cold call as appropriate within your market or ge...

Xem mô tả công việc đầy đủ
Chi tiết công việc đang cập nhật ...
Xem mô tả công việc đầy đủ

Job Desciption:

 • Responsible for managing social media sites including Facebook, LINE@, YouTube, and instagram, zalo….;
 • Reviews new technologies and keeps the company at the forefront ...
Xem mô tả công việc đầy đủ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm tra và đánh giá chất lượng nguyên vật liệu mới từ bộ phận thu mua;
 • Giám sát chất lượng ng...
Xem mô tả công việc đầy đủ
Chi tiết công việc đang cập nhật ...
Xem mô tả công việc đầy đủ
Chi tiết công việc đang cập nhật ...
Xem mô tả công việc đầy đủ

Job Desciption:

 1.   POLICY SUPERVISION:
  Legal team is responsible for CHECK - CONSULT - BUILD - CONTROL all policies to ensure our benefits are well protected in all ope...
Xem mô tả công việc đầy đủ